تلاش برای استفاده از اینترنت کوانتومی با تکنیک جدیدی برای ایجاد درهم تنیدگی کوانتومی افزایش می یابد.

روشهای سنتی تولید درهم تنیدگی کوانتومی، لازم برای توسعه هرگونه اینترنت "کوانتومی" که به کامپیوترهای کوانتومی متصل می شود، برای…